АВТОР КУРСУ: доцент кафедри "Управління логістичними системами і проектами",

к. т. н., Андрієвська Віра Олександрівна

звортній зв'язок: andri-vera@ukr.net

Дистанційний курс "Методи наукових досліджень" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Методи наукових досліджень", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Методи наукових досліджень

Процеси трансформації бізнесу і розвитку концепцій управління підприємств різних галузей, потреби в серйозних наукових дослідженнях визначили необхідність викладання курсу «Методи наукових досліджень". Дисципліна «МНД» спрямована на розстановку методологічних акцентів таким чином, щоб акумулювати придбані студентами знання для виконання цього дослідження, що має теоретичну і практичну значимість в менеджменті.

Мета викладання дисципліни «Методи наукових досліджень» є надання студентам знань з теоретичних положень та методичного забезпечення проведення наукових досліджень.

Завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є:

  • надання інформації про науку, її ролі у розвитку природи, суспільства;

  •  набуття навиків і умінь працювати з джерелами інформації, проводити аналіз теоретико - експериментальних даних, формулювати висновки та пропозиції, оформляти результати наукових досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • закономірності розвитку науки;

  • методологію проведення наукових досліджень.

вміти:

-                на основі аналізу літературних джерел, відомостей про реальний об’єкт дослідження за допомогою певних методик встановити внутрішні і зовнішні його зв’язки, класифікувати як математичну модель;

-                використовуючи знання про об’єкт дослідження, формалізувати опис його моделі, мети та задач дослідження в математичних термінах;

-                на основі моделі за допомогою методів теорії ймовірностей, математичної статистики, дослідження операцій виконати оцінку якості моделі та вирішити задачі дослідження і сформулювати висновки;

-                використовуючи математичні моделі транспортних процесів, структурних елементів транспортного процесу, а також умов функціонування транспортних систем, виконувати аналіз та робити прогнозування процесів у транспортних системах.