АВТОР КУРСУ: доцент кафедри "Управління логістичними системами і проектами",

к. т. н., Андрієвська Віра Олександрівна

звортній зв'язок: andri-vera@ukr.net

Дистанційний курс "Частина 2. Проектний потенціал підприємства" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління ризиками та проектний потенціал підприємства", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Проектний потенціал підприємства (ППП)

В сучасних, динамічно - мінливих умовах, реалізація проектів дозволяє організаціям збільшити прибуток і отримати конкурентну перевагу. Найважливішою умовою розвитку підприємства є забезпечення раціонального використання його потенціалу/ів, тобто внутрішніх ресурсів та зусиль щодо їх опти­мального залучення. В останнє десятиліття методологія управління проектами розвивається значними темпами, збагачуючись новими концепціями, підходами, моделями і методами. Одна з нових категорій управління проектами - «проектний потенціал», який є мірою компетентності організації в області управління проектами відповідно до IPMA OCB. Дана компетентність є відображенням зрілості підприємства з точки зору використання концепції управління проектами в організації.

Метою вивчення змістового модулю «Проектний потенціал підприємства» є надання студентам знань загальнотеоретичних, методологічних і організаційних основ формування, оцінки проектного потенціалу підприємства, та його використання в якості додаткової характеристики для прийняття проектних рішень за стандартами у галузі управління проектами. Формування у студентів системи  наукових та професійних знань в процесах управління проектами і програмами та їх застосування в практичній діяльності.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання модуля дисципліни є:

-       формування у студентів цілісного уявлення о сутності і різновидах потенціалів та їх впливу на конкурентоспроможність підприємства;

-       формування у студентів уявлення о концепції проектного потенціалу його використання у процесах управління проектами;

-       формування у студентів науково обґрунтованого підходу до визначення і оцінки потенціалів підприємства;

-       отримання студентами практичних навичок використання моделей та методів оцінки проектного потенціалу для обґрунтованого відбору проектів для подальшої реалізації.

У результаті вивчення дисципліни «Проектний потенціал підприємства» студенти повинні знати:

- сутність, види, взаємозв’язок потенціалів та їх вплив на проектну діяльність підприємства;

- існуючи поняття проектного потенціалу згідно поглядів провідних науковців та стандартів УП;

- сутність концепції проектного потенціалу згідно стандарту IPMA OCB®, його формування, складові;

- існуючи моделі і методи оцінки проектного потенціалу.

вміти:

-       грамотно використовувати моделі і методи для формування, оцінки проектного потенціалу і його складових;

-       використовувати проектний потенціал у процесах управління проектами на протязі ЖЦ проекту;

-       виконувати формалізацію процесу відбору проектів шляхом використання концепції проектного потенціалу, обґрунтовувати доцільність реалізації обраного проекту;