АВТОР КУРСУ: доцент кафедри "Управління логістичними системами і проектами",

к. т. н., Андрієвська Віра Олександрівна

звортній зв'язок: andri-vera@ukr.net

Дистанційний курс "частина 1. Моніторинг виконання проекту" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Моніторинг виконання проекту та відстеження засобами інформаційних систем", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

"Моніторинг виконання проекту" (МвП)

Необхідною складовою та організаційною умовою впровадження проектів є їх моніторинг та контроль. Вперше питання моніторингу проектів постало в 60-ті роки ХХ століття у США, але значний розвиток відбувся лише протягом останніх 20 років, коли в світі активно зростає кількість проектів та програм. В Україні питанню моніторингу та контролю проектів приділяється увага лише протягом останніх десяти років, коли активно почали розвиватися фірми та організації, які впроваджують різноманітні проекти. Моніторинг і контроль дає інформацію про загальний стан проекту та можливість визначити, які складові проекту потребують уваги.

Метою освоєння залікового модулю є формування у студентів цілісного уявлення про сучасні процеси моніторингу та контролю реалізації проектів, теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для систематичного і планомірного спостереження за всіма процесами реалізації проекту, обґрунтованого реагування на виявленні відхилення в ході реалізації проектів підприємств та організацій.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання модуля «Моніторинг виконання проекту», є:

-         формування у студентів науково обґрунтованого підходу до аналізу відхилень в проектній траєкторії реалізації намічених цільових установок та застосування його на практиці;

-         формування у студентів цілісного уявлення про сучасні методи моніторингу проектів;

-         формування знань щодо коригуючих дій для усунення ризиків і проблем.

У результаті вивчення модулю «Моніторинг виконання проекту» студенти повинні знати:

-         теоретичні й прикладні аспекти процесів моніторингу та контролю проектів;

-         організацію та виконання процедури моніторингу та контролю;

-         різновиди моніторингу та контролю;

-         технології формування аналітичної інформації стосовно факторів впливу на процеси виконання проекту;

-         методи і технології оцінки виконання проекту

-         найбільш поширенні корегуючи дії на виявленні відхилення в ході реалізації проекту;

вміти:

-         виявляти і реагувати на відхилення від цілей проекту, які фіксуються за допомогою: планового розкладу проекту, планових показників бюджетів, розрахункових потреб в ресурсах проекту;

-         створювати звіти та використовувати програмно - інформаційні засоби;

-         аналізувати можливі відхилення вартісних і натуральних показників в ході виконання проекту за методом освоєного обсягу;

-         прогнозувати наслідки виявлених відхилень від планових показників, та розробляти план реагування на них;