Автор курсу:

старший викладач кафедри «Технічна кібернетика»

Новікова Наталія Олексіївна

старший викладач кафедри «Технічна кібернетика»

Стародуб Валерiй Iванович

Рецензент:

в.о. зав. кафедрою «Технічна кібернетика» - Тузова Ірина Анатоліївна

Обратний зв’язок: форум курсу, e-mail: nan_21@mail.ru

Курс призначений для студентів, які навчаються за напрямом  6.050101 КОМПЮТЕРНІ НАУКИ (Інформаційні управляючі системи і технології)

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Алгоритмізація і програмування» є: 

етапи повного рішення задачі з використанням комп’ютеру, алгоритмічні основи інформаційних технологій для вирішення прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій, методи програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик. 

 

Мета курсу:

оволодіння основними поняттями та термінами, які пов’язані з вивченням теоретичних знань з арiфметичних та логiчних принципах побудови комп’ютерiв, основ алгоритмізації та програмування. Оволодіння практичними навичками роботи при розробці алгоритмів розв’язання різноманітних задач на прикладах типових алгоритмів. Оволодіння практичними навичками роботи при складаннi програмного коду на мовi Pasca і C++ ,  використання рiзноманiтних структур даних та алгоритмiв iх оброблення.

 

У результатi вивчення навчальноi дисциплiни студент повинен:

знати: основні поняття та терміни, які пов’язані з вивченням наукових методів  досліджень, арифметичних та логічних основ ЕОМ, архітектури та системного програмного забезпечення ПК, основні поняття та терміни, які пов’язані з вивченням теоретичних знань з основ алгоритмізації і програмування, та дисципліни структур даних.

вміти: розробляти алгоритми розв’язання різноманітних задач на прикладах типових алгоритмів, розробляти програми для розв’язання задач на одній із мов програмування  та реалізація їх у середовищі однієї з систем програмування. карта курса

робоча програма