Метою навчальної дисципліни «Етика в управлінні» є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок в області основних етичних підстав управлінської практики в сучасних організаціях та їх застосування в проектній діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Етика в управлінні» є набуття студентами компетентностей щодо здатності:

·        мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером;

·        ініціювати, планувати, виконувати та контролювати проєкти;

·        удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні;

·        генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність);

·        фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання;

·        налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти;

·        здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм, академічної доброчесності;

·        управляти різнобічною комунікацією;

·        до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження;

·        аналізувати та структурувати проблему підприємства та приймати управлінські рішення;
·        до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

·        демонструвати навички взаємодії лідерства, креативності командної роботи в групі;

·        застосовувати сучасні моделі управління та впроваджувати кращі вітчизняні та закордонні практики з управління проєктами, а також знати міжнародний досвід при плануванні та реорганізації проєктів та програм;

·        підготувати та успішно захистити випускну кваліфікаційну (магістерську) роботу на основі індивідуальних досліджень.