Курс розробив старший викладач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету 

Шахов Валентин Іванович

 

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: tors.nnimf@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., професор ОНМУ завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету

Никифоров Юрій Олександрович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Роль і місце держави у сучасному глобалізованому світі визначається, перш за все, мірою її участі у світовій економіці. Особливу перевагу, при цьому, мають країни, які беруть участь не лише у міжнародному обміні товарами, сировиною та послугами, але і в інфраструктурі. Сьогодні все більша увага приділяється саме розвитку виробничої інфраструктури, насамперед транспорту, у тому числі і морському.

Робота морського транспорту залежить від технічного стану суден. Питанням підтримки його на належному рівні занепокоєні як екіпажі суден, так і спеціалізовані судноремонтні підприємства. Вони періодично виконують профілактичний ремонт суден, відновлюють їх технічні та економічні якості, які були загублені суднами в процесі експлуатації.

Предметом курсу «Технологія судноремонту» є процеси відновлення властивостей і показників роботи суднових корпусних конструкцій та суднових технічних засобів з метою забезпечення ефективності і безпеки судноплавства.

Мета дисципліни – поглибити знання студентів з дефектації, розбирання, ремонту та збирання суднових технічних засобів, набути практичний досвід вирішення прикладних задач, націлених на підтримання належного стану судна впродовж планового терміну експлуатації.

Головними завданнями дисципліни є:

- вивчення технологічного процесу ремонту судна та його елементів;

- аналіз можливих дефектів суднових технічних засобів, причин їх виникнення та методів виявлення;

- проектування технологічних процесів відновлення розмірів, форм та властивостей деталей;

- вивчення видів та програм випробувань судна та його елементів;

- аналіз ремонтної документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  різні стратегії технічного обслуговування і ремонту суден та їх елементів, переваги та недоліки окремих стратегій;

-  вимоги класифікаційних товариств до проектування системи нагляду за технічним станом судна в процесі експлуатації;

-  методи визначення фактичного стану деталей машин і механізмів: обміри, дефектоскопія, діагностика;

-  методи відновлення розмірів та форм поверхонь деталей, а також властивостей матеріалів;

-  методи контролю якості процесу ремонту судна та його елементів;

-  види випробувань після ремонту.

вміти:

- розробити акт дефекації на ремонт суднового технічного засобу;

- розробити технологічну документацію на відновлення деталей;

- розробити програму випробувань судна після ремонту;

- обґрунтовано визначити і підібрати матеріал, аналогічний за властивостями з заданим.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

Предметом курсу «Технічний менеджмент судноплавних компаній» є класифікаційний нагляд корпусу, механізмів, обладнання, радіообладнання. Регіональні правила та регіональний нагляд, технологічні, економічні, юридичні та організаційні відносини, що виникають в судноплавній компанії в період її функціонування.

Мета дисципліни – розвиток управлінського мислення в питаннях технічного менеджменту суден, визначення термінів, обсягів та місць проведення робіт пов’язаних з експлуатацією та ремонтом суднових технічних засобів і корпусних конструкцій при забезпеченні необхідного рівня безпеки судноплавства.

Головними завданнями дисципліни є:

-                розвивання у студентів здібностей до самостійного аналізу інформації;

-                розширення кругозору і підвищення культурного рівня студентів;

-                придбання навиків дослідної роботи і наукової діяльності, які використовуються при виконанні виступів, докладів і рефератів;

-                придбання і розвиток навиків роботи з джерелами інформації

-                собівартість морських перевезень та транспортні витрати судна;

-                якісні та кількісні показники роботи флоту;

-                структура матеріально-технічної бази річного та морського транспорту;

-                планування, облік і аналіз витрат по судновим технічним бюджетам;

-                інспекція технічного стану суден, розгляд аварій та подій пов’язаних з їх експлуатацією;

-                моніторинг технічного стану та утримання у належному стані суден;

-                раціональне використання суднової техніки;

-                збільшення експлуатаційного періоду суден;

-                скорочення витрат на технічну експлуатацію;

-                забезпечення підготовки судна до ремонту, організація його проведення та контроль;

-                вивчення основ теорії старіння й ризиків, як методології визначення необхідних обсягів ремонтних робіт;

-                ознайомлення студентів з найбільш поширеними методами формування екіпажів суден;

-                вивчення договорів на виконання робіт з ремонту судна та постачання змінно-запасних частин;

-                організація постачання судна.

Програма курсу складається з чотирьох змістовних модулів:

-                основи економіки морського бізнесу;

-                ознайомлення з різними видами менеджменту;

-                основи загальної теорії управління;

-                механізми технічного менеджменту судноплавними компаніями.

У ході вивчення першого модулю студенти повинні освоїти наступні питання:

-                собівартість річкових та морських перевезень;

-                дохід, прибуток, рентабельність річкового та морського транспорту;

-                якісні та кількісні показники роботи флоту;

-                особливості виробничого процесу на річковому та морському транспорті;

-                техніко-економічна характеристика транспортного флоту;

-                структура матеріально-технічної бази річкового та морського транспорту;

-                основні фактори, що визначають обсяг, структуру і напрямок річкових та морських перевезень.

-                сутність управління і основні категорії менеджменту;

-                сутність принципів і методів ефективного управління організаціями;

-                процес комунікації і ефективність управління ним;

-                теоретичні підходи до прийняття рішень.

             У ході вивчення другого модулю студенти повинні освоїти:

-                структура і взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього середовища організації;

-                основи управління проектами, програмами і портфелями;

-                стратегічне планування та реалізація стратегії;

-                мотивація трудової діяльності;

-                основні принципи побудови організаційних структур і відносин;

-                поведінкові аспекти в організації: лідерство, влада, впив, групова взаємодія, управління конфліктом;

-                основні принципи управління персоналом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-                основні принципи економіки морської сфери;

-                особливості ціноутворення на річковому та морському транспорті;

-                загальні закономірності теорії менеджменту;

-                моделі і методи ефективного управління термінами, вартістю, і якістю проектів технічного обслуговування і використання судна;

-                механізм управління фінансовими, трудовими, матеріально-технічними та інформаційними ресурсами компанії;

-                існуючі та перспективні структури управління судноплавними компаніями.

вміти:

-                працювати з нормативними документами;

-                визначати основні фактори, що визначають обсяг, структуру і напрямок річкових та морських перевезень

-                будувати графіки «старіння» технічних систем та окремих їх елементів;

-                проводити функціональну оцінку безпеки судно н основі даних про технічний стан окремих суднових систем та пристроїв;

-                визначити необхідний склад екіпажу судна;

-                готувати та аналізувати проекти договорів на здійснення послуг з ремонту судна, постачання СЗЧ та ремонтних матеріалів.

Робоча програма