Розробник:   Леонов Олександр Олександрович, к.е.н., професор кафедри «Менеджмент і маркетинг» Одеського Національного Морського Університету.

Дисципліна «Менеджмент і маркетинг» належить до розряду фундаментальних дисциплін у підготовці усіх фахівців інженерного профілю.

Нові соціально-економічні умови господарської діяльності суттєво змінили якісні вимоги до фахівців із професійною інженерною підготовкою. Процес формування фахівців нової генерації включає поряд із інженерною підготовкою за основною спеціальністю глибоке вивчення основ теорії менеджменту та маркетингу, оволодіння навичками, необхідними для сучасного керівника. Це особливо актуально, якщо зважати на те, що багато випускників інженерних спеціальностей вузів з часом стає керівниками різних рівнів.

Особливість вивчення цієї дисципліни полягає в тому, що центром уваги є не пошук правильних відповідей, а розвиток уміння розв’язувати проблеми. А це досягається завдяки активному навчанню, коли студент є активним творцем знань, рішень, інформації тощо.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг» є формування у студентів сучасного управлінського мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту та маркетингу, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг» є загальні закономірності менеджменту та маркетингу, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією, система маркетингу підприємства.