Курс викладається в рамках  проекту "Підприємницький університет"

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Громадська організація “Платформа інноваційного партнерства” (YEP™)

РЕЦЕНЗЕНТИ: МОН, Міністерство цифрової трансформації, Дія.Бізнес, prof. Lewis Sheats (Entrepreneurship Clinic, State North Carolina University), Elena Donets (co-founder of DUCO Innovation, Israel), Maret Ahonen (IdeaLab, University of Tartu, Estonia), TechUkraine, Ruben Nieuwenhuis (former director of StartupAmsterdam).

Мета дисципліни «Інноваційне підприємництво»: Формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових програмах підтримки стартапів.

В результаті навчання студент:

-     інтегрований в студентську стартап екосистему України;

-     повністю орієнтується в основних поняттях про стартапи;

-     має розуміння як розвивати власний стартап;

-     має перший проект з бізнес-моделлю, маркетинговим планом, командою;

-     має перспективи розвивати цей проект далі в інкубаційних або акселераційних програмах

-     має можливість взаємодіяти з менторами УЕР та партнерами з різних сфер діяльності

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-     зміст інноваційної діяльності

-     візначення та сутність стратапів

-     склад стартап екосистеми

-     основні принципи формування команди, ролі в команді стартапу

-     зміст дизайн мислення

-     сітість канва бізнес моделі

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

-          визначати проблем споживачів за допомогою методики емпатії

-          здійснювати пошук і вибір ідей

-          формувати команду

-          здійснювати валідацію ідеї стартапу

-          розробляти канва бізнес модель

-          створювати портрет клієнта, ціннісна пропозиція

-          здійснювати дослідження клієнтів, попереднє дослідження ринку, валідацію ключових гіпотезМета: одержати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички з організації та здійснення підприємницької діяльності в морській галузі.

Завдання: опанування основ підприємницької діяльності в морській галузі, ознайомлення з особливостями здійснення підприємницької діяльності в Україні на основі вивчення світового досвіду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-       зміст, види та форми підприємницької діяльності;

-       основи створення та функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в морській галузі;

-       напрямки економічної роботи на підприємстві морського транспорту;

-       економічні показники роботи субєктів господарювання;

-       основи бізнес–планування;

-       загальнотеоретичні основи конкурентних відносин;

-       зміст стимулювання праці в підприємницькій діяльності в морській галузі;

-       основи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності з поглибленим вивченням особливостей діяльності підприємств морського транспорту;

-       основи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

-       виконати реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

-       обрати оптимальну систему оподаткування суб’єкта підприємницької діяльності на морському транспорті;

-       оцінити підприємницькі ризики;

-       оцінити ефективність підприємницького проекту на морському транспорті.


Курс дозволяє набути студентами знань про закономірності формування витрат підприємства за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Підприємництво" ОНМУ,

к.е.н., доцент Наврозова Юлія Олександрівна

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: epip_onmu@mail.ru

Робоча програма

Карта курсу

Курс "Організація біржової діяльності" дозволяє ознайомитися з особливостями структури, організації та функціонування біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, технологіями здійснення біржових операцій, історією розвитку, основними цілями і завданнями біржових установ та інш.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Підприємництво та туризм" ОНМУ,

к.е.н., доцент Матвієнко Марина Валеріївна

Матвієнко

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: marinimus029@gmail.com

Робоча програма курсу

Карта курсу

 

Опис

дисципліни «Проєктування туристичного продукту»

                Підвищення вимог туристів до асортименту та якості туристичного продукту ставить перед підприємствами туристичної індустрії завдання щодо створення нових атрактивних послуг відповідної якості й кількості. Розв'язання цих проблем в Україні, яка є членом Всесвітньої туристичної організації, безумовно, актуальне. 
Будь-які послуги, у тому числі й туристичні, характеризуються невизначеністю й турбулентністю, оскільки залежать від змін зовнішнього середовища. Тому слід ураховувати ці особливості у процесі формування туристичного продукту, під яким розуміють «заздалегідь розроблений комплекс туристичних послуг, що об'єднує в собі не менше двох таких послуг, які реалізуються або пропонуються до реалізації за певною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення й інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг, реалізації сувенірної продукції і так далі)» . Варто відмітити, що за своєю сутністю туристичний продукт - це проект, а послуги, які формують його, - результат реалізації вже завершених проектів у дестинаціях, оскільки створені в умовах обмеженого бюджету і спрямовані на реалізацію змін, а також потребують високого рівня якості. Отже, використання проектного підходу, сутність якого в туристичному бізнесі полягає в розробці та впровадженні ефективних і результативних проектів соціально-економічного й інноваційного характеру, є доцільне й нагальне питання.

Предметом вивчення дисципліни «Проектування туристичного продукту» є економічні, організаційні та правові аспекти розробки нових проектів суб'єктів туристичної діяльності. Дисципліна вивчає форми та механізм проектування з метою забезпечення ефективного розвитку туристичних підприємств та постійного зростання їх ринкової вартості.

.Мета та завдання навчальної дисципліни

1.Головною метою дисципліни «Проєктування туристичного продукту»є теоретична та практична підготовка майбутніх менеджерів у галузі управління інвестиційними проектами підприємств, засвоєння особливостей їх реалізації у сфері туризму, формування у студентів цілісної системи знань і вмінь ефективного здійснення інвестиційних проектів на підприємстві.

Основними завданнями вивчення курсу є опанування студентами знань щодо управління проектами туристичного підприємства та їх змісту, а саме:

•                    ознайомлення із економічною сутністю та видами проектів туристичного підприємства;

•       вивчення основних форм проектів в галузі туризму;

•       оцінка інвестиційної привабливості окремих проектів підприємств;

•      ознайомлення із сучасним методичним інструментарієм оцінки ефективності проектів;

•       порядок підготовки до розгляду реальних проектів;

•       інвестування капіталу в проекти підприємства туристичної сфери;

•       ознайомлення і оцінка ризиків проектів в сфері туризму.

Вивчення вказаних питань забезпечить формування у майбутнього спеціаліста таких якостей, як можливість управління проектами підприємства з урахуванням специфіки функціонування підприємств туристичної сфери в сучасних умовах.

Виклад змісту даної дисципліни здійснюватиметься за принципом переходу від загальних теоретичних понять до практичних питань, що безпосередньо використовуватимуться в роботі підприємств сфери туризму.

1.1.     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 102 години 3 кредити . Освітньо-кваліфікаційні вимоги

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати: особливості управління проектами у залежності від форми власності, сфери діяльності, галузі економіки; склад і джерела фінансування окремих туристичних проектів підприємства;

вміти: на практиці застосовувати отримані знання, вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах інвестиційної діяльності на підприємстві, аналізувати ефективність окремих проектів, розробляти стратегію інвестиційної діяльності підприємства, пропонувати заходи зменшення ризиковості проектів туристичних підприємств;

володіти:   навичками роботи із законодавчими, нормативними та

інструктивними документами з питань управління інвестиційними проектами підприємства.

 

  .

2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної

роботи і змістовними модулями

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№п/п

Назва тем, змістовнихблоків та модулів

Кількість годин

лекції

практичні

лабораторні

самостійні

1

2

 

 

 

 

1

 Тема 1.  Проектування: сутність, цілі, інформаційне забезпечення

2

2

 

4

2

Тема 2. Стадії процесу  проектування туристичного продукту

2

2

 

4

3

 Тема 3. Структура, логіка розробки та оформлення  проекту

4

2

 

4

4

 Тема 4. Туристичне підприємство, продукт (послуга), ринок і конкуренти

 

4

 

4

 

4

5

 Тема 5. Технологія виконання робіт на фазі ініціалізації проекту

2

2

 

4

6

 Тема 6. Загальна характеристика робіт на фазі розроблення проекту

2

2

 

4

7

 Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.

 

2

4

 

4

8

Тема 8. Оцінка ризиків в  -проектуванні туристичного продукту

 

 

2

2

 

4

9

Тема 9. Аналіз прогнозування стану проекту туристичного продукту

2

 

 

 

 

Тема 10.Презентація та аудит проекту туристичного продукту

2

 

 

 

 

Усього

24

 

 

 

 

 Формат і обсяг курсу для різних форм навчання

 

 

Спеціальність

242

«Туризм»

Рік 5

Зміиівих модулів 2

Семестр

Загальна кількість

10-й

годин -90

 

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

 

 

 

 

 

 

Лекції

Тижневих годин для

 

24 год.

12 год.

Навч. в: аудиторних – 3

 

Практичні

 

 Для самостійної роботи студента - 4

Рівень вищої освіти:

24 год.

12 год.

роботи-4

магістр

Самостійна робота

 

 

42 год.

66 год.

 

 

 

2.2. Зміст навчальної дисципліни

ЗМ 1. Теоретико-методологічні та організаційні основи   проєктування туристичного продукту  

Тема 1. Теоретичні засади  проектування туристичного продукту  

Предмет курсу «Проєктування туристичного продукту». Економічна сутність, задачі та цілі дисципліни «Прєктування туристичного продукту». Поняття проекту як об'єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств. Принцип   проєктування туристичного продукту, їх характеристика.

Цілі, завдання та функції проектів. Результати впровадження проектів в туризмі.

Класифікація видів проектів туристичних продуктів за різними ознаками: за функціональною спрямованістю, за цілями інвестування, за сумісністю реалізації, за термінами реалізації, за обсягом необхідних інвестиційних ресурсів, за передбачуваною схемою інвестування. Капітальні вкладення як форма реального інвестування.

Учасники   проектування туристичного продукту, їх склад та функції. Життєвий цикл проекту. Структура проекту   проєктування туристичного продукту підприємства туристичної індустрії в розрізі основних розділів. Характеристика його складових. Механізм реалізації  проектування туристичного продукту  на підприємстві.

 

Тема 2. Інвестування капіталу в  проєктуванні туристичного продукту     підприємства

Етапи фінансування   проектування туристичного продукту  туристичного підприємства. Поняття «інвестиції в туризмі». Сутність інвестиційної діяльності підприємства, її форми та методи здійснення. Основні складові інвестиційного процесу. Суб'єкти    інвестиційної діяльності. Інвестор як самостійний суб'єкт

підприємницької діяльності.

Поняття «інвестиційний процес». Схеми інвестування. Форми капіталу. Схема інвестиційного процесу туристичного підприємства (інвестиції, цілі інвестора, терміни вкладення інвестицій)

Сутність інвестиційного планування та його основні системи: прогнозування, поточне планування та оперативне планування інвестиційної діяльності. Характеристика основних видів розроблюваних на підприємстві поточних інвестиційних планів: план обсягу інвестиційної діяльності у розрізі окремих форм реального і фінансового інвестування, план доходів і витрат по інвестиційній діяльності, план надходження і витрачання коштів у процесі інвестиційної діяльності, балансовий план. Сутність бюджету як форми оперативного плану інвестиційної діяльності.

Системи внутрішнього інвестиційного контролю підприємства. Сутність інвестиційного контролінгу та його основні функції. Етапи здійснення інвестиційного контролінгу:                               визначення об'єктів та сфер контролінгу,формування системи контрольованих показників, розробка системи кількісних стандартів контролю, побудова системи моніторингу показників інвестиційного контролінгу, формування пропозицій щодо усунення відхилень.

Концепція зміни вартості грошей у часі. Методичний інструментарій оцінки теперішньої та майбутньої вартості інвестиційного капіталу. Дисконтування грошових потоків в інвестиційних розрахунках. Визначення доходності інвестицій.

Ставка процента як вартість споживання. Поняття періодичної, номінальної та ефективної процентної ставки, алгоритми їх розрахунку.   Методи розрахунку поточної, теперішньої вартості аннуітетних платежів.

Врахування впливу фактора інфляції в управлінні різними аспектами інвестиційної діяльності підприємства. Принципи інвестиційних розрахунків в умовах інфляції. Номінальні та реальні грошові потоки, методи їх оцінки. Розрахунок номінальної та реальної процентної ставки. Складові номінальної ставки відсотка: реальна ставка і поправка на інфляцію (інфляційна премія). Розрахунок реальної процентної ставки за допомогою моделі Фішера.

Врахування в інвестиційних розрахунках фактора ліквідності. Критерії оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування (час конвертації, рівень фінансових втрат). Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідності.

Визначення необхідного рівня премії за ліквідність, теперішньої та майбутньої вартості інструмента інвестування, що враховують фактор ліквідності.

Тема 3. Методичні підходи до аналізу    проєктування туристичного продукту     

Організаційне забезпечення розробки інвестиційних проектів на підприємстві.Аналіз інвестиційних проектів на підприємстві, цілі та напрями його проведення: аналіз проектної діяльності підприємства в цілому та окремих проектів.

Методи аналізу проектів підприємства: горизонтальний (трендовий) аналіз, вертикальний (структурний), порівняльний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів, інтегральний аналіз.

Інформаційне забезпечення аналізу               інвестиційної діяльності

підприємства, внутрішні та зовнішні джерела отримання інформації. Характеристика показників інформаційного                                      забезпечення  проєктування туристичного продукту.                                          

Планування послідовності   робіт з проектування туристичного продукту. Методи календарного планування.  Мережні графіки: основна мета та завдання розробки. Основні принципи побудови та відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування (РДМ). Види логічних зв'язків у мережних  графіках. Побудова умовних діаграм. Система РЕКТ.

Методологія обчислення параметрів  мережного графіка: ранніх та пізніх  термінів  початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних та некритичних робіт, запасу часу по некритичних роботах.

Оцінювання тривалості робіт (проектування). Моделювання тривалості робіт. Сутність, завдання та види календарних планів. Методологія календарного планування проектування.

Тема 4. Особливості  планування  проектування туристичного продукту  

Задачі  проектування туристичного продукту: забезпечення високих темпів розвитку туристичної галузі через реалізацію ефективних проектів, отримання максимально можливого доходу від реалізації проектів, мінімізація рівня інвестиційного ризику, забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості підприємств у процесі здійснення проектів, пошук шляхів прискорення реалізації діючих проектів реальних інвестицій.Характеристика основних особливостей  проектування туристичного продукту . Суб'єкти та об'єкти проекту в сфері туризму.Джерела фінансування   проектування туристичного продукту. Специфічні види інвестиційних проектів в туризмі: інфраструктурні інвестиції, інвестиції у «туризм та відпочинок», інші.Поняття інвестиційної привабливості туристичної галузі, параметри її оцінки. Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість туристичної галузі. Методи дослідження інвестиційної привабливості туристичної галузі.Інвестиційна привабливість окремих туристсько-рекреаційних регіонів, параметри її оцінки. Система показників, що оцінюють інвестиційну привабливість регіонів. Методи дослідження інвестиційної привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів.

Тема 5. Формування стратегії   проектування туристичного продукту   підприємства

Поняття стратегії   проектування туристичного продукту  та її роль у економічному розвитку підприємства.Система основних елементів, що формують стратегічний інвестиційний рівень підприємства. Основні групи об'єктів стратегічного управління.Основні задачі розробки стратегії   проектування туристичного продукту   туристичного підприємства. Принципи розробки стратегії  проектування туристичного продукту, їх характеристика.

Стратегічні цілі   проектування туристичного продукту, вимоги до  його формування. Класифікація стратегічних цілей   проектування туристичного продукту   за визначеними ознаками: за видами очікуваного ефекту, за функціональними напрямками інвестиційної діяльності, за об'єктами стратегічного управління, за спрямованістю результатів, за пріоритетністю значення, за характером впливу на очікуваний кінцевий результат, за спрямованістю відтворювального процесу тощо.

Послідовність процесу розробки стратегії   проектування туристичного продукту управління, зміст основних його етапів: визначення періоду формування стратегії   проектування туристичного продукту, дослідження чинників зовнішнього інвестиційного середовища і кон'юнктури інвестиційного ринку, оцінка сильних і слабких сторін діяльності підприємства, формування стратегічних цілей, вибір стратегічних напрямків та форм інвестиційноїдіяльності,             визначення стратегічних напрямків фінансування проектів, формування інвестиційної політики по основних аспектах інвестиційної діяльності, розробка системи організаційно-економічних заходів щодо забезпечення реалізації стратегії   проектування туристичного продукту, оцінка її результативності. Оцінка результативності розробленої стратегії     проектування туристичного продукту підприємства, її основні параметри.

 

ЗМ 2. Функціональні особливості проектування туристичного продукту

Тема 6. Управління фінансовим забезпеченням реалізації   туристичного продукту    

Поняття джерел фінансування проектів підприємства та їх класифікація за титулом власності, по групах джерел залучення відносно підприємства, за натурально-речовою формою залучення, за періодом залучення, за національною приналежністю власників капіталу, за цільовим напрямом використання, по забезпеченню окремих стадій процесу   проектування туристичного продукту. Основні принципи формування джерел фінансування  проектування туристичного продукту   туристичного підприємства.Політика формування джерел фінансування   проектування туристичного продукту   підприємства, характеристика етапів її розробки.Обґрунтування загальної потреби підприємства в джерелах фінансування. Основні методи визначення потреби в джерелах фінансування проектів: балансовий, метод аналогій, метод капіталомісткості. Основні схеми фінансування реальних проектів:     повне внутрішнє самофінансування,

акціонування, венчурне фінансування, кредитне фінансування, змішане (дольове) фінансування. Фактори, що впливають на вибір схеми фінансування   проектування туристичного продукту.Характеристика джерел фінансування   проектування туристичного продукту, їх склад та структура. Переваги та недоліки, використання власного та позикового капіталу при фінансуванні   проектування туристичного продукту  туристичного підприємства. Напрями оптимізації структури джерел фінансування   проектування туристичного продукту   туристичного підприємства.

Тема 7. Управління реальним    проектуванням туристичного продукту   підприємства

Роль реального інвестування у забезпеченні економічного розвитку підприємства, його особливості. Характеристика основних форм реальних інвестиційних проектів підприємств туристичної індустрії: придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, перепрофілювання діяльності, реконструкція, модернізація, оновлення окремих видів обладнання, інноваційне інвестування, інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів та ін.Політика управління реальним   проектуванням туристичного продукту   підприємства, характеристика етапів її формування.

Привабливість окремих підприємств туристичної індустрії, методичні засади її дослідження. Характеристика фінансового стану підприємств при оцінці їх інвестиційної привабливості. Критерії оцінки інвестиційної привабливості підприємства туристичної індустрії. Вимоги до розробки проектів, порядок його розробки.Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Система основних показників, що визначаються в процесі оцінки (чистий приведений доході, індекс дохідності, період окупності дисконтований, внутрішня ставка дохідності, індекс рентабельності, період окупності недисконтований, алгоритми їх розрахунку.

Обґрунтування інвестиційних рішень з позицій альтернативної вартості. Поняття бюджетування капітальних вкладень, етапи його здійснення: визначення витрат по проекту, оцінка очікуваного грошового потоку з урахуванням фактору часу, аналіз рівнів ризику по проекту, визначення ціни інвестиційного проекту, визначення економічного ефекту від реалізації проекту.

Поняття бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту, його зміст і порядок розробки. Характеристика розділів бізнес-плану - резюме, передумови та основна ідея проекту, аналіз ринку та концепція маркетингу, обсяг і структура продуктової (експлуатаційної) програми, обґрунтування місцерозташування об'єкта інвестування, характеристика середовища, необхідного матеріально-технічного забезпечення, витрати, що пов'язані з ним, характеристика забезпечення трудовими ресурсами, календарний план реалізації інвестиційного проекту, фінансовий план та оцінка ефективності проекту, аналіз беззбитковості діяльності підприємства після інвестиції, визначення запасу фінансової міцності.

Тема 8. Особливості   інноваційного   проектування туристичного продукту    

Поняття інноваційних проектів підприємства, характеристика її основних форм в сфері туризму. Мета та принципи   інноваційного проектування туристичного продукту .Визначення основних напрямів інноваційної діяльності підприємства, формування потреби в інноваційних інвестиціях підприємства на майбутній період. Порядок вибору інноваційних проектів в туризмі, методика оцінки їх привабливості.Планування потреби в фінансуванні для здійснення інноваційних проектів. Методика оцінки ефективності окремих інноваційних проектів туристичного підприємства.

Тема 9.   Фінансове   проектування туристичного   продукту підприємства

Роль фінансових проектів в здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства. Особливості реалізації фінансових проектів. Характеристика основних форм фінансових проектів підприємства - вкладення капіталу в доходні види фондових інструментів, в статутні фонди інших підприємств, в доходні види грошових інструментів. Головна мета та принципи реалізації фінансових проектів.Політика управління фінансовими проектами підприємства, характеристика етапів її розробки. Дослідження обсягів, тенденцій зміни вкладення капіталу у фінансові інструменти, визначення структури та складу фінансових проектів в розрізі окремих фінансових інструментів. оцінка доходності фінансового інвестування в цілому і по окремих фінансових інструментах. обґрунтування обсягів, форм фінансових проектів та джерел їх фінансування на плановий період, оцінка інвестиційних якостей обраних інструментів, формування інвестиційного фінансового портфеля.Оцінка ефективності реалізації окремих фінансових проектів. Моделі оцінки реальної вартості цінних паперів (облігацій, акцій тощо). Характеристика основних інструментів фондового ринку України на сучасному етапі.Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів, заходи їх мінімізації.

Тема 10. Управління ризиками реалізації   спроєктованим  туристичним продуктом      підприємства

Характеристика ризиків, що супроводжують реалізацію проектів туристичного підприємства. Класифікація видів ризиків, що виникають при реалізації проектів за різними ознаками: за сферами прояву, за формами інвестування, за джерелами виникнення.Систематичний та несистематичний ризик. Поняття очікуваного значення ризику проєкту, методи його визначення. Загальний та ринковий ризик проекту.

Оцінка рівня ризику   проектування туристичного продукту  економіко-статистичним методом. Алгоритми розрахунку дисперсії, середньоквадратичного                                              відхилення,напівдисперсії розподілу вірогідностей, коефіцієнту варіації. Розрахунок очікуваної доходності проектування.Експертні методи оцінки рівня ризику   проектування туристичного продукту, умови їх застосування. Аналогові методи оцінки рівня ризику. Премія за ризик, принципи її визначення.Фактори, що впливають на рівень ринкового ризику проектів.Поняття диверсифікації ризику, принципи її здійснення