Лекційний  та лабораторний курс розроблений Чумак О.А., ст.викладачем кафедри «Технічна кібернетика й інформаційні технології ім. проф. Меркт Р.В. » для студентів 1 курсу спеціальності "191 Архітектура та містобудування"
 Зворотній зв'язок: e-mail ksh2010@ukr.net
 Метою вивчення курсу є оволодіння термінологією і навичками роботи з операційними системами, комп'ютерними мережами, навчитися створювати текстові документи в середовищі текстового редактора MS Word, працювати з електронними таблицями і системами управління базами даних (СКБД) на прикладі застосування програм MS Excel і MS Access.
 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: основні поняття і терміни, пов'язані з вивченням наукових методів досліджень, арифметичних і логічних основ ЕОМ, архітектури та системного програмного забезпечення ПК, основні поняття, терміни, структуру і організацію текстового редактора, електронних таблиць і систем управління базами даних. вміти: користуватися операційними системами, комп'ютерними мережами, працювати в якості користувача комп'ютера при створенні текстових документів у середовищі текстового редактора MS Word, використовувати електронні таблиці і системи управління базами даних на прикладі застосування програм MS Excel і MS Access.

Робоча програма

Карта курсу


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
142 Енергетичне машинобудування.

Лекционный курс разработан Чумак О.А., ст.преподавателем кафедры «Технічна кібернетика й інформаційні технології ім. проф. Меркта Р.В.»  для студентов 1 курса специальности "192 Будівництво та цивільна інженерія" та "191  Архітектура та містобудування"


Обратная связь: e-mail ksh2010@ukr.net

Целью изучения курса является овладение терминологией и навыками работы с операционными системами, компьютерными сетями, научиться создавать текстовые документы в среде текстового редактора MS Word, работать с электронными таблицами и системами управления базами данных (СУБД) на примере применения программ MS Excel и MS Access.

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

 знать: основные понятия и термины, связанные с изучением научных методов исследований, арифметических и логических основ ЭВМ, архитектуры и системного программного обеспечения ПК, основные понятия, термины, структуру и организацию текстового редактора, электронных таблиц и систем управления базами данных.

 уметь: пользоваться операционными системами, компьютерными сетями, работать в качестве пользователя компьютера при создании текстовых документов в среде текстового редактора MS Word, использовать электронные таблицы и системы управления базами данных на примере применения программ MS Excel и MS Access.

Рабочая программа

Карта курса


Marine and river transport
  • Marine power plant operation and maintenance
  • Navigation

Лекційний та лабораторний курс розроблений Чумак О.А., ст.викладачем кафедри «Технічна кібернетика й інформаційні технології ім. проф. Меркт Р.В. » для студентів 1 курсу спеціальності "194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

 Зворотній зв'язок: e-mail ksh2010@ukr.net

 Метою вивчення курсу є оволодіння термінологією і навичками роботи з операційними системами, комп'ютерними мережами, навчитися створювати текстові документи в середовищі текстового редактора MS Word, працювати з електронними таблицями і системами управління базами даних (СКБД) на прикладі застосування програм MS Excel і MS Access.

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати: основні поняття і терміни, пов'язані з вивченням наукових методів досліджень, арифметичних і логічних основ ЕОМ, архітектури та системного програмного забезпечення ПК, основні поняття, терміни, структуру і організацію текстового редактора, електронних таблиць і систем управління базами даних.

 вміти: користуватися операційними системами, комп'ютерними мережами, працювати в якості користувача комп'ютера при створенні текстових документів у середовищі текстового редактора MS Word, використовувати електронні таблиці і системи управління базами даних на прикладі застосування програм MS Excel і MS Access.

Рабоча програма

Карта курсу


Інформатика для випускників коледжу