Курс "Культурологія" передбачає ознайомлення студентів із основами теорії культури та визначальними характеристиками культурно-історичних периодів, а також різноманітними видами мистецтва та художніми стилями. Мій курс не тільки цікавий, але і корисний, тому що сприятиме розширенню культурного кругозору, формуванню художнього смаку, стилю та креативності.

 

Метою розвитку будь-якої науки і досягнення значущих результатів є її методологічна озброєність.

 


Мета даного курсу – дати студенту уявлення про філософію, як своєрідній формі людського знання, предметом якого є людина і світ в складній системі їх взаємовідносин, виховати у нього культуру мислення і мистецтво аргументації.

Філософія може бути представлена ​​на різних рівнях свідомості: науковому, буттєвому, художньо-образному. Завдання дистанційного курсу «Філософія» – займатися філософією на рівні науковому. На рівні, що вимагає логічного, раціонально-теоретичного обґрунтування питань, пов'язаних з розумінням світу і місця людини в ньому. Філософія є лабораторією духовного досвіду і сама історія філософії виступає підтвердженням того, що філософія не марнослів'я і безпредметною блукання, а наука про життя, бо вона є відкрита система історично розвивається знання того, що складає найглибшу основу життя.

Згідно вимог навчальної програми з дисципліни «Філософія», студент, який завершив вивчення даної дисципліни, повинен

знати:

  • історію розвитку людського мислення
  • філософську онтологію і гносеологію
  • універсальні закономірності розвитку і базові філософські поняття
  • структуру, функції і характерну особливість філософського знання
  • соціальну аксіологію

вміти:

  • аналізувати життєві ситуації і себе в них на філософському рівні
  • приймати рішення на основі об'єктивного, всебічного, глибокого аналізу
  • використовувати отримані знання в якості методологічного інструментарію в науковій, виробничій та соціально-психологічної практиці

Автори курсу: 

Алла

доцент кафедри філософії, к.філос.н. Голошубова Алла Олександрівна

 

 

зав. каф. філософії, доцент, к.філос.н. Кулічєнко Володимир Вікторович 

Карта курсу "Философия"

Робоча програма