This course is designed for the basic knowledge and understanding of COLREG, including ships' signals, lights and shapes. General procedures and settings for the radar equipment and radiolocational plotting are included as well. 

Гідрометеорологічна інформація необхідна перш за все для забезпечення безпеки і економічної ефективності морської діяльності. Тому дисципліна «Метеорологія та океанографія» має дуже важливе значення в освітньо-професійній підготовці бакалаврів морського флоту. Бакалавр повинен мати теоретичні знання і практичні навики в прийомі і тлумаченні гідрометеорологічної інформації, яку одержано від суднових метеорологічних приладів та від метеорологічних станцій при виконанні переходу судна.

Вивчення дисципліни потребує достатніх знань таких предметів, як «Географія судноплавства», «Фізика», «Вища математика», тощо.

Метою дисципліни є засвоєння курсантами фундаментальних основ метеорології, та розділів Конвенції STCW-78\95, зокрема за Міжнародною конвенцією STCW-78\95, які забезпечують безпеку мореплавства та збереження вантажу судна і придбання практичних навиків у виконанні гідрометеорологічних спостережень, читанні вітчизняних та закордонних факсимільних і електронних карт погоди, складанні прогнозів поля вітру і хвилювання моря по картам погоди з урахуванням руху судна, а також розрахунку вітрохвильових втрат швидкості морських суден.


Курс лекцій написаний відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи судноводіння і управління судном», яка складена з урахуванням міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року і задовольняє вимогам по підготовці членів суднового екіпажу. 

Дисципліна «Основи судноводіння і управління судном»  базується на основі знань, отриманих студентами судномеханіками і електромеханіками в процесі навчання в університеті і при проходженні плавпрактики.

Розділ "Основи судноводіння" розвиває у студентів просторове мислення, необхідне кожному члену екіпажу в практичній роботі. В ході занять курсанти знайомляться з основами графічного зчислення шляху судна, основами визначення і розрахунком координат місця судна, розрахунком поправок компасів, лагів, розрахунком напрямків і відстаней, пройдених судном, навичками у використанні штурманських приладів і навігаційних керівництв, і посібників.

Мета дисципліни: познайомити студентів  з основами штурманської роботи на судні, навчити користуватися пристроями, які вказують місце розташування судна. Дати початкові знання в області судноводіння і, зокрема, по навігації і лоції.

Завдання дисципліни

- формування знань з управління суден в різних умовах плавання;

- знайомство з навігаційними приладами, застосовуваними на суднах;

Освоївши програму навчальної дисципліни "Основи судноводіння і управління судном" студенти, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання відповідно до положень встановлених правилами ІІІ/1, ІІІ/2, VI/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та володіти наступними професійними компетенціями:

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках прийнятного ризику.

ЗК6. Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в складних і критичних умовах.

ЗК10. Здатність працювати автономно.

ЗК11. Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці).

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК6. Здатність здійснювати експлуатацію електричного, електронного обладнання та систем управління.

СК10. Здатність здійснювати контроль та підтримку судна в морехідному стані.

Загальні фахові компетенції:

ЗФК2. Здатність забезпечити безпеку та охорону судна, екіпажу і пасажирів та умови використання й експлуатації рятувальних засобів.

ЗФК5. Здатність здійснювати нагляд та контроль за виконанням вимог національного та міжнародного законодавства в сфері мореплавства та заходів щодо забезпечення охорони людського життя на морі, охорони і захисту морського середовища.

ЗФК8. Здатність використовувати системи внутрішньосуднового зв'язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- нормативні документи, що регламентують безпеку судноплавства;

- основні принципи управління і маневрування суднами в різних умовах плавання;

- морехідні якості судна та його маневрені елементи;

- основні поняття і визначення судноводіння; 

- переклад та виправлення курсів і пеленгів;

- здатність використовувати Міжнародний свод сигналів;

вміти:

- правильно визначати призначення звукових сигналів;

- вести належний нагляд за судном і навколишнім оточенням, пізнавати вогні, знаки і звукові сигнали;

- передавати і приймати інформацію, у тому числі з використанням візуальних сигналів;

- визначати координати пунктів приходу, різницю широт і різницю довгот, дальність видимості орієнтирів;

- розв'язувати задачі на переклад і виправлення курсів і пеленгів;

володіти:

- методами роботи з нормативно-правовими документами у сфері безпеки плавання.