Авторський професійний курс завідувача кафедри «Економіка і фінанси», д.е.н., професора В. В. Жихарєвої, присвячений питанням техніко-економічного обгрунтування інвестиційних проєктів у судноплавній галузі та фінансування інвестицій у поповнення флоту  


Дисципліна «Економіка морського транспорту» дає знання про галузеву специфіку економічної діяльності підприємств морського транспорту. Вона розкриває питання, що пов’язані з роллю морського транспорту в світовій економіці та транспортній системі, особливості інтеграції підприємств морського транспорту, розглядає основні проблеми управління, бюджетування та реформування морського транспорту, структуру та особливості основного, оборотного та людського капіталу підприємств морського транспорту. В ході її вивчення розглядаються економічні показники роботи підприємств морського транспорту, процеси ціноутворення, оподаткування, інвестування та інноваційні процеси в судноплавстві, портовій та сервісній діяльності.

Дисципліна «Економіка морського транспорту» повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін як «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Міжнародні фрахтові ринки», «Економіка і фінанси підприємства».

Предмет дисципліни «Економіка морського транспорту» – економічні процеси на підприємствах морського транспорту, організаційні та правові умови їх здійснення.

Мета дисципліни «Економіка морського транспорту» – дати студентам, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка», уявлення про сутність економічних процесів на підприємствах морського транспорту, навчити їх здійснювати розрахунки показників діяльності цих підприємств.

Завданнями вивчення дисципліни є отримання студентами теоретичних знань і практичних умінь з методиками розрахунку та аналізу показників ефективності використання капіталу підприємствами морського транспорту, порядку формування та розрахунку витрат, собівартості, доходів, прибутку, грошового потоку судноплавних компаній, підприємств портової діяльності.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • місце і роль морського транспорту в транспортній системі України;
 • специфіку матеріально-технічної бази підприємств морського транспорту;
 • значення, склад, специфіку оцінки та використання основних і обігових коштів, трудових ресурсів;
 • поняття витрат та собівартості продукції морського транспорт, методи формування собівартості перевезень, навантажувально-розвантажувальних робіт, судноремонтних робіт;
 • особливості ціноутворення на морському транспорті;
 • основи формування та розподілу прибутку підприємств;
 • основи планування роботи флоту, портів;
 • сутність та методи розрахунку продуктивності праці;
 • основи інвестиційної діяльності.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • розраховувати амортизаційні відрахування,
 • аналізувати показники стану, руху, використання основних фондів,
 • розраховувати розмір заробітку робітників за різними системами,
 • розраховувати собівартість перевезення та перевантаження вантажів,
 • визначати показники продуктивності праці та ефективності надання послуг,
 • оцінювати доцільність інвестицій.

Надання знань в визначених напрямках сприяє становленню студентів як майбутніх спеціалістів з підготовки менеджерів у галузі морського транспорту.

1     Автор курсу:

     Доцент кафедри «Економіка і фінанси» 

     ННІМБ ОНМУ, к.е.н., доцент 

     Воркунова Ольга Вячеславівна

     Зворотній зв'язок:
     e-mail: i.ramazanov@gmail.com

Професійний курс, присвячений питанням розробки корпоративних, бізнес і функціональних стратегій підприємств і організацій. Автор курсу: завідувачка кафедри «Економіка і фінанси», доктор економічних наук, професор В. В. Жихарєва  


Професійний курс, присвячений питанням оцінки вартості бізнесу і окремих видів активів. 

Автор курсу: завідувачка кафедри «Економіка і фінанси», доктор економічних наук, професор Влада Вікторівна Жихарєва          

e-mail: v.zhikhareva@gmail.com  Instagram: @vlada.zhikharieva 


Автор курсу: Власенко Ольга Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри "Економіка і фінанси"

Зворотній зв'язок: olga.vlasenko.mail@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/olya.s.vlasenko/

Опанування цієї дисципліни включає обов’язкове вивчення студентами основ наукознавства, методології наукових досліджень, інформаційного забезпечення наукових досліджень, організації праці під час проведення наукових досліджень, методик проведення наукового дослідження в економіці, процесів систематизації результатів наукових досліджень та їх впровадження у практику, методів оцінки ефективності наукових досліджень. А також направлена на вивчення основних етапів розвитку викладання, психологічних основ навчання, організацію процесу навчання та управління ним, визначення відмінних рис економічної освіти, вивчення методики підготовки лекцій практичних та семінарських занять з економічних дисциплін, методологічних основ активізації навчального процесу, основних напрямків комплексної підготовки науково-педагогічних кадрів, організацію самостійної роботи при вивченні економічних дисциплін.


Успішне функціонування і розвиток вітчизняних підприємств в умовах невизначеності та ризику неможливі без інноваційних трансформацій, які відбуваються за рахунок інвестицій. Проблематика інвестиційного аналізу привертає увагу як науковців-теоретиків, так і практиків у сфері бізнесу, оскільки без інвестицій та ефективного управління інвестиційною діяльністю складно уявити будь-який економічний розвиток. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають дослідження, пов’язані з аналізом інвестиційної діяльності, оцінюванням ефективності і ризиків  інвестиційних проєктів, портфельного інвестування, аналізом інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств.

Мета дисципліни "Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків- здобуття загальних і спеціальних компетентностей, необхідних для аналізу інвестиційних проєктів; застосовування методичного інструментарію оцінки ефективності інвестування в умовах обмежених інвестиційних можливостей, управління ризиками, а також здобуття соціальних навичок, потрібних для наукової та професійної діяльності здобувачів.


Автор курсу: Онешко Світлана Володимирівна – PhD in Economics, професор кафедри «Економіка і фінанси»

Предмет дисципліни  фінансова звітність підприємств, складена за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Мета дисципліни надання знань про засади побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та про правила складання фінансових звітів за принципами міжнародних стандартів фінансової звітності.


Автор курсу: Ширяєва Людмила Володимирівна - професор кафедри "Економіка і фінанси", доктор економічних наук, професор

Предметом дисципліни є засвоєння теоретичних і прикладних знань щодо сутності та функціонування економічної розвідки.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна розвідка» є надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної розвідки для підвищення конкурентоспроможності підприємства.


Вивчення дисципліни «Мікроекономіка (поглиблений рівень)» дає можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних знань, що обумовлюють можливість цілісного сприйняття процесу функціонування сучасної економіки на мікроекономічному рівні, принципів мікроекономічного аналізу та вміння застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних економічних проблем.

Дисципліна виступає теоретичною й методологічною основою подальшого вивчення низки функціональних та галузевих економічних наук, допомагає досягти високого рівня професійної компетентності майбутніх економістів.

Отриманні при вивченні курсу знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах в галузі економіки.

Дисципліна «Мікроекономіка (поглиблений рівень)» повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін, як «Економіка підприємства», «Історія економічної науки», «Економічна теорія», «Регулювання економіки та соціально-трудові відносини».

Разом з тим вона є  теоретичним та методологічним підґрунтям для низки інших економічних дисциплін: галузевих економік, менеджменту, маркетингу, теорії державних фінансів тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поведінка економічних суб'єктів та механізм прийняття рішень в умовах обмеженості ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Мета дисципліни «Мікроекономіка (поглиблений рівень)»: формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завданнями дисципліни є надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

Внаслідок вивчення курсу студенти мають знати:

 • теорію поводження споживача;
 • процеси формування попиту, пропозиції і їх взаємодії на ринках;
 • теорію підприємства (виробництво й витрати);
 • теорію ринкових структур;
 • особливості функціонування ринків факторів виробництва;
 • сутність загальної рівноваги та ефективності;
 • механізми соціально-економічної оптимізації ринкової системи  та державного впливу  на ефективність функціонування мікроекономічних систем;

вміти:

 • володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження «Мікроекономіки»;
 • аналізувати особливості розвитку та становлення економічних відносин у процесі господарської діяльності;
 • аналізувати взаємодію економічних суб'єктів у процесі створення та розподілу  матеріальних благ в умовах обмежених ресурсів;
 • застосовувати   діалектичні   методи   економічного   аналізу   при   дослідженні елементів ринкового механізму;
 • обґрунтовувати  можливості  застосування  теоретичних  моделей  економічного розвитку в практичній діяльності;
 • оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів.

Форми проведення занять: лекції, семінарські заняття, модульні контрольні роботи.

Самостійна робота студентів спрямована на розвиток їхньої пізнавальної активності, опанування основними уміннями та навичками опрацювання навчальних матеріалів, поглиблення набутих знань в галузі мікроекономіки та стимулювання творчого мислення.

Форми самостійної роботи студентів:

 • підготовка до семінарських занять; вирішення проблемних ситуацій;
 • реферування наукової літератури; підготовка рефератів;
 • підготовка до участі в дискусіях та обговоренні проблемних питань;
 • підготовка наукових доповідей для участі у студентських конференціях;
 • підготовка до участі в олімпіадах і конкурсах з економічних дисциплін; 
 • підготовка до модульних і підсумкової контрольних робіт, іспиту.

 

Набуття зазначених знань та навичок сприяє становленню студентів як фахівців економічної галузі.

 

1Автор курсу:

Доцент кафедри «Економіка і фінанси»

ННІМБ ОНМУ, к.е.н., доцент

 

Ярова Ніна Вікторівна

 

Зворотній зв'язок:

e-mail:  ninayarovaya2017@gmail.com

Дисципліна «Економіка портової галузі» дає знання про галузеву специфіку діяльності морських торговельних портів.

Розглядаються економіко-організаційні засади функціонування та розвитку підприємств портової діяльності в умовах конкуренції на ринку стивідорних послуг.

Дисципліна спрямована на оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками у галузі функціонування морських торговельних портів та стивідорних компаній.

Ці знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Вивчення дисципліни сприяє здобуттю необхідного обсягу та рівня загальних знань у галузі портового господарства.

Дисципліна «Економіка портової галузі» повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін, як «Економіка підприємства», «Економіка судноплавних компаній», «Економічна безпека», «Контроллінг».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економіко-організаційні основи функціонування та розвитку портового господарства в умовах конкуренції на ринку стивідорних послуг.

Мета дисципліни «Економіка портової галузі»: оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі функціонування підприємств портової діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками з економіки і організації діяльності портового господарства.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

 • організаційно-економічні засади управління морськими торговельними портами та стивідорними підприємствами України в сучасних умовах;
 • процес управління роботою морських  торговельних портів та стивідорних підприємств;
 • напрями розвитку портової інфраструктури у сфері портового господарства;
 • економічну сутність та значення інвестиційної діяльності у сфері портового господарства;
 • порядок формування доходів, витрат виробництва, собівартості продукції та фінансових результатів підприємств портової діяльності;
 • механізм ціноутворення на ринку стивідорних послуг, тарифи на основні та додаткові послуги, що надаються підприємствами портової діяльності;
 • підходи до формування системи портових зборів у світовій практиці, види портових зборів в морських портах України і напрями їх використання;
 • особливості планування роботи підприємств портової діяльності;
 • сутність та критерії якості портової продукції;
 • порядок оцінки конкурентоспроможності підприємств портової діяльності;
 • основи державного регулювання у сфері портового господарства;
 • сутність економічної безпеки підприємств портової діялвміти:ьності;
 • організаційно-економічні засади реструктуризації підприємств портової діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

 • розраховувати собівартість навантажувально-розвантажувальних робіт; 
 • аналізувати тарифи на послуги, що надаються у морських портах-конкурентах;
 • використовувати збірники портових тарифів;
 • розраховувати показник рівня конкурентоспроможності морського порту;
 • визначати рейтингову оцінку рівня конкурентоспроможності морського порту;
 • аналізувати та порівнювати рівень конкурентоспроможності портів;
 • розраховувати ефективність лізингу портового обладнання;
 • здійснювати розрахунок портових зборів у морських портах України (корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний).

Надання знань в визначених напрямках сприяє становленню студентів як майбутніх фахівців з економічною підготовкою у галузі морського транспорту.

 

 1

     Автор курсу:

     Доцент кафедри «Економіка і фінанси»

     ННІМБ ОНМУ, к.е.н., доцент

 

     Ярова Ніна Вікторівна

     Зворотній зв'язок:

     e-mail:  ninayarovaya2017@gmail.com

Метою дисципліни «Фінансова безпека підприємства» є формування уявлення щодо концептуальних складових системи фінансової безпеки підприємства та моніторингу рівня фінансової безпеки підприємства.


Авторський професійний курс, присвячений питанням економіки та фінансів судноплавних компаній. Автор курсу: завідувачка кафедри «Економіка і фінанси», доктор економічних наук, професор Влада Вікторівна Жихарєва  

email: v.zhikhareva@gmail.com   Instagram: @vlada.zhikharieva 

Авторський професійний курс завідувача кафедри «Економіка і фінанси», доктора економічних наук, професора Влади Вікторівни Жихарєвої, присвячений питанням економікиінвестування і фінансів з урахуванням специфіки підприємств морської галузі.  

email: v.zhikhareva@gmail.com   Instagram: @vlada.zhikharieva